Thứ Hai, tháng 12 10, 2018

* Một mối lo

Lú lẩn 
không phải vì già,
Háo danh, vị lợi... 
quốc gia suy tàn!
Ảnh fb.
Trọng trách lớn
trước nguy nan...
Mã Lai thức tỉnh (*)
cách làm lợi dân!
Chận đứng ngay 
mộng ngoại xâm,
Từ quân Hán Cộng âm thầm 

gây nên.
Vòng đai 

tơ lụa làm nền,
Con đường bá chủ 

đặt trên toàn cầu.
Nhân loại không khỏi lo âu!


(*) Mr Mohamad Mahathir thủ tướng nước Mã.