Thứ Ba, tháng 12 04, 2018

* TT TCQ

Tu!
nên chuyên tâm kinh kệ,
Ăn cơm chùa 
còn lo chuyện qui Tàu!
Muốn thì 
sát nhập cho mau,
Qua đó 
được mặc áo màu 6 sao.
Ảnh fb.
Dân Việt
chẳng ngại đâu nào?
5 nghìn năm 
đã đánh nhào tả tơi!
Nay thêm sư nữa 
sư ơi,
Máu xương hao tổn 
và đời nhiễu nhương. 
Vì sư 
chưa chịu thủ thường!
Vì sư thờ giặc 
một phường hung nô.
Nát tan cả bức dư đồ!