Thứ Hai, tháng 6 01, 2020

* Cụng

Ta cũng say
rồi cụng nữa sao?
Cụng thì ta cụng
có chi nào?
FB. Trần Thanh Nghi, Võ Nhàn.
Cụng sao cho non mòn
trời than thở!
Đất phải kêu gào 
nước mất chẳng tại tao!
Ta đã say
rồi cụng nữa chi.
Việc đã rồi 
ta chẳng ra gì,
Vịn tay nhau cụng 
cho ly vỡ,
Vỡ ly này thôi thì 
cụng ve đi!