Thứ Hai, tháng 6 15, 2020

* Cột điện biết đi

Đã mấy đêm rồi
Trump không ngủ,(*)
Hoang mang cho
danh dự Hoa Kỳ,
Internet.
Sợ lo rằng
cột điện biết đi,
Lúc bất trắc
bỏ mình đơn độc!

Trump đã nhiều lần
hỏi tại sao,
Đất nước di dân
đáng tự hào,
Dân chủ-tự do
là công lý,
Sao bỗng dưng
có kẻ lại phản trào?

Còn nữa
dân quyền ở nơi đây,
300 năm
tranh đấu đắp xây...
Thành tường
kiên cố cho nhân loại,
Có dễ gì
ngã đổ trong phút giây!

Vi trùng Vũ Hán (**)
có hiểm nguy,
So với thiên tai
đã là gì,
Đừng mượn oai chồn
rung đuôi cọp,
Qua dịch này
Hán đế biết rõ ngay!(***)

Cột đèn di trú
45 năm,
Nếu muốn
về đi chớ ngại ngần,
Để chỗ trống cho
người cần đến,
Đừng bẩn mồm
gây lắm thị phi!

(*) Mr Donald Trump tổng thống USA.
(**) dịch Covid 19 phát sinh từ Vũ Hán Trung Hoa.
(***)Chủ tịch nước TQ. Tập Cẩn Bình.