Thứ Sáu, tháng 6 05, 2020

* Nến Hong Kong

Nến vẫn thắp đều 
ba mươi năm,
Tưởng niệm oai linh 
những anh hùng,

Đã hiến thân mình 
cho đại cuộc,
Giải ách bạo tàn ác đạo
với hờn căm!
Thắp nến
vinh danh những hy sinh,
Sáng soi quyền dân chủ
hiến minh,
Đã bị cướp đi
vì Cộng Đảng,
Bảy mươi năm
Trung Quốc
quỷ nguyên hình!