Chủ Nhật, tháng 6 07, 2020

* Đã, phải, cứ

Đánh Tây, đuổi Mỹ...
“đã” làm,
Địa chủ, tư sản
nhũng tham “phải” trừ.
Ảnh fb.
Còn nhiều thứ “cứ”
lu bu,
Siêu cao thuế nặng
ngục tù dân đen.
Xưa phá xích
- nay gánh xiềng,
Oan khiên nhân quả
đảo điên chất chồng.
Trời cao
đất rộng mênh mông,
Sinh chi gã Mác (*)
vô công rỗi nghề.
Mồ hôi nước mắt
dầm dề,
Thuế bao nhiêu cho đủ
vỗ về sói lang.(**)
Tài nguyên cạn kiệt
tai ương.
(*) Tư tưởng Macxist.
(**) Đám quan tham nhũng.