Thứ Ba, tháng 6 02, 2020

* Ngày đầu đông 2020

Lại một ngày
đầu mùa đông,
Sáu mươi bảy lần
rồi đó,
Fb bxl.
Lang thang
đời người bóng xế,
Đi về
bạn với u mê.
Gió vùng Nam Cực
tái tê,
Mưa hắt từng hồi
hiên vắng,
Lòng trần ganh đua
như tạnh,
Chút phiền não
đọng nơi tâm!