Thứ Hai, tháng 6 22, 2020

* Chấp nhận

Không buồn
lái đụng người ta,
Mà buồn cho
cái tuổi già đến nhanh,
Fb. bxl.
Chiều rồi
đêm xuống lạnh tạnh,
Nhiều màu
đen đỏ trắng xanh cuống cuồng.
Thắng không kịp nữa ...
đường trơn!

Hai xế hư
bảo hiểm lo,
Riêng mình cứ mãi đắn đo
lạ kì...
Kinh nghiệm
cẩn thận ai bì,
Cớ sao không thấy
nó đi qua mình.
Xe đụng rồi
người lặng thinh!

Mấy hôm nay
cứ bần thần,
Bởi nghe tin gã
bạn thân với mình.
Tai biến
đột ngột vô tình,
Nửa thân bất toại
tâm mình bất an.
Lục căn, ngũ uẩn
nặng mang!

Phải không
lúc trẻ bảy ba?
Khi già chịu nhịn
khất cho qua ngày.
Luật thời gian
như sắp bày,
Là người thân phận
như cây ngô đồng.
Thản nhiên, đối diện,
bằng lòng!