Thứ Tư, tháng 6 10, 2020

* Giãn ly

Không còn cách ly 
nữa rồi em,
Chuyện ấy 
rối răm tựa tơ hèm,
Internet.
Ba bốn tháng qua 
ai cũng khát,
Xả trại rồi...
sức đâu nữa cho em...
Cứ thấy mà ham
muốn cách ly,
Vui vẻ
thì vui chẳng ngại gì,
Chỉ tội
Đất Trời ban có hạn,
Khô đạn rồi
kiếp nạn súng bỏ đi.
Tội thân em
đang độ Xuân thì!
Chịu điều diễu cợt
chỉ vì bất kham.