Thứ Hai, tháng 6 29, 2020

* Bán đảo làng quê

*Làng quê tôi
làng quê tôi,
Ba triền nước biển
vun đời cho nhau.
Internet.
Ngoài khơi rộng 
trong đầm sâu,
Gió mùa bồi đắp
dồng cao cát vàng.
Ngày vui
tôm cá rộn ràng!

*Nhớ quê
tui nhớ cả người,
Ngày xưa ở đó
cùng tui một trường.
Không biết
có gì để thương,
Nhưng rồi mỗi đứa một đường
cách xa.
Nhớ nhiều
khi nắng hè qua!