Thứ Năm, tháng 6 11, 2020

* Khoe của

Lắm kẻ sang giàu 
thích khoe mông,
Người nghèo để hở 
chắc không việc gì,
Internet.
Mặc ai chê 
cứ cười đi...
Có đen có đỏ
được thì cứ vui.
Thảy đều
chẳng phải của ai,
Thế nhân nhiễu sự
khổ đời lục căn!
Nhìn sao cho
không bẩn mắt trần...