Thứ Tư, tháng 6 17, 2020

* Thế lực thù địch

Sáng nay
tôi không ngủ nướng,
Chuông reo đánh thức
các cháu,

Internet.

Vội vàng
mình cũng dậy ngay,
Mở RFI nghe tin (*)
đầu ngày!
Nghe rồi
vẫn chưa dám tin,
Đại biểu
quốc hội nước tôi,
Đã có người
thật can đảm,
Nói thành tiếng
tự NỖI LÒNG!
Một âm sắc
của LƯƠNG TÂM!
Nhẹ sao
nghìn cân thuốc nổ?
Mở toang cái ách
bạo tàn...
Trên đầu
trăm triệu dân oan!
Trương Trọng Nghĩa (**)
người Việt Nam,
Hoàng Đức Thắng (**)
có tâm can...

(*) RFI France Radio.
(**) Những biểu quốc hội Vn.