Thứ Hai, tháng 8 17, 2020

* Chùa Thầy Đồng Luận

Vô lượng
công đức đường tu,
Hướng về Tam bảo
bụi mù xua tan.
Ảnh Đô Bạch
Vô thường-Vô ngã
-Niết bàn,
Chánh niệm tỉnh giác
đạo tràng phát tâm.
Nam mô
công đức hiển sanh!

Về Chùa
quy tánh Bổn sư,
Cho tâm thanh tịnh
mây mù xưa tan.
Nhận chơn tinh khiết
đạo vàng,
Trau dồi thiện nghiệp
bình an kiếp người.
Ngày mai
chuyện của mây trời!

Người như an
tâm chẳng an,
Tham lam, sân hận
kho tàng si mê.
Phiền não
theo chân đi về,
Khổ đau nào dứt
đoạn lìa khổ đau.
Tứ Niệm Xứ
pháp nhiệm mầu!

Xây Chùa
gầy dựng đường tu,
Hướng về Tam bảo
bụi mù xua tan.
Vô thường-Vô ngã
-Niết bàn,
Chánh niệm tỉnh giác
đạo tràng phát tâm.
Nam mô
công đức tùng lâm!