Thứ Ba, tháng 8 11, 2020

* Kiếp làm dê

Được kiếp sau
chớ thành người,
Làm chú dê đực
vui đời thế gian!
Fb.& Internet.
Trời khen
chăn gối một đàn,
Vẫn tỉnh như rụi
bảo tàng nào so.
“Dâm dương quắt”(*)
thuốc một kho!


Kiếp sau
được có của kho,
Cũng không nên giữ
chi cho tảo tần.
Làm thân dê đực
chuyên cần,
Sáng giữ cổng chánh
chiều mần máng trong.
Vua Tàu nhìn
phải trợn tròng!
(*) Loại lá cây mà dê đực thường ăn.