Thứ Tư, tháng 8 12, 2020

* Hậu duệ tôi

Những tưởng 
đơn côi ở xứ người,
Nhưng rồi 
trời đất chẳng phụ tôi,
Nancy & Nichole Bach.
Hậu duệ còn đây
đôi viên ngọc,
Thủ thỉ bên mình 
lắm chuyện vui!
Thỏ thẻ 
hằng ngày cũng đủ vui,
Chuyện trường chuyện lớp 
thực phẩm tươi,
Chuyện cũ 
năm xưa nơi quê ngoại,
Ngàn dặm ly hương 
bởi mộng đời.
Càng già càng thấm 
thuyết duyên sinh!
Tự ngã hữu vi 
hiển thị tình,
Dẫu có dẫu không 
đều không có,
Của mình của họ 
và chúng sanh?
Những tưởng 
đơn côi ở xứ người,
Nhưng rồi 
trời đất chẳng phụ tôi.