Thứ Bảy, tháng 8 01, 2020

* Covid-2

Covid-2
ăn ở hai lòng,
Nói đi trốn lại
núp trong bóng người.
Internet.
Thớ lỡ kém sạch
tiêu đời,
Tánh như khổ chủ
một thời trung hoa.
Hùng hổ,
gian ác,
điêu ngoa!