Thứ Hai, tháng 8 10, 2020

* Hoa đào

Hoa đào nở rộ 
biết tàn đông,
Dẫu tháng ngày 
qua chưa đủ vòng,
Fb.bxl.
Bởi thế nhân nay 
lòng nham hiểm,
Đành tâm hoen ố
cả trời trong!
Anh đào nở rộ
chẳng phải xuân!
Buồn lắm Covid
dối gian lòng,
Melbourne
nỗi nhớ như mong đợi,
Trật tự ngàn xưa
lại thiết cần!