Thứ Ba, tháng 8 18, 2020

* Diệt Tập

Chuyến này
Tập biết chạy đâu?
Trong ngoài lưới nhặt
bủa vây sẵn rồi.
Funny Internet.
Hàng tường cao
giậu mồng tơi,
Không ai cứu nổi
nhảy thời khó qua.
Cha Tập
Mao dớt ra ma!

Nham hiểm
khuôn mặt Cẩn Bình,
Lạnh lùng cái gã
Putin hai lòng.
Modi
thành thật chân tình,
Yếu nhưng cũng ráng
kéo Bình đem chôn.
Dân chủ
Trump quyết bảo tồn!