Thứ Sáu, tháng 1 19, 2024

* Sinh nhật 2024

 Quá nửa đêm nay sinh nhật tôi,
Mình quên mà facebook nhớ 
nhắc hoài suốt tuần qua.
Lớn tuổi rồi ham chơi 
nhưng giờ cũng chỉ qua loa,
Vui cất tiếng hát 
cùng hoà "Happy Birthday"!
Ảnh Hang Ta
To me (*) 
để có hôm nay,
Công lao cha mẹ 
nghĩa thầy nặng mang.
Nuôi nấng dưỡng dục ... Thái sơn!
Nguồn sâu suối mát 
lòng càng khắc ghi.
5 châu 4 biển, 
bước chân còn đi,
Bao nhiêu bến nữa 
ngại gì tuổi cao.
Tay gồng 
cứng chắc năm nao,
Nay ê ẩm cả chiêm vào Panadol.(**)
Hằng tuần nhiều vụ không thể quên,
Khiêu vũ, đấu vật ... 
xuống lên đều đều.
Không nổ thêm nữa 
dành hơi ngày mai hát tiếp
 "Happy birthday to me "!

(*) Với tôi.
(**) loại thuốc giảm đau.

Google dịch:

Tonight is my birthday,
I forgot but Facebook kept reminding me last week.
When I'm older, I just play around,
Have fun singing along to "Birthday"!
To me (*) to have today,
The merits of parents and teachers are heavy to carry.
Nurturing and nurturing... Thai Son,
The deep source of the cool stream is even more engraved.
5 continents, still walking steps,
How many more seas do you care about old age?
Hands are stiff and stiff all year long,
Now the pain is even worse than taking Panadol.(**)
Every week there are many unforgettable incidents,
Dancing, wrestling... down and up steadily.
If it's not too loud, I'll sing "Happy birthday"!