Thứ Năm, tháng 1 25, 2024

* Thợ ảnh không chuyên

 Thợ như thế không chuyên,
Đặt ảnh Sư vào đó,
Chọn lọc màu lập thể,
Như thể tấm hình nguyên,
Ảnh fb. NL.

Còn lắm chuyện vô duyên…
Con số 2:13,
Trên đầu Sư dị quá,
Phải xoá đi mới phải?
Thợ bó tay ngồi nghĩ,
Không làm được việc này,
Cầu nguyện sẵn lòng ngay,
Biết có thể không đây,
Hô biến phép thuật chi?
Chẳng phải mây tóc bay?
Vụng về thợ ngắn tay…
Sám hối nghiệp đặt bày.

Google dịch:

Such workers are not professional.
Put the Master's photo there,
Selective stereoscopic color,
As if the original image,
There are many ungodly things...
Numbers 2:13,
The head of the Master is so strange,
Should it be deleted?
The worker sat with his hands tied, thinking,
Unable to do this,
Pray willingly now,
I know maybe not,
What about magic transformation?
Isn't that a cloud of hair flying?
Awkward short-handed worker…
Repent of the karma laid down.