Thứ Năm, tháng 1 18, 2024

* Cảm ơn Melbourne

 Cảm ơn Melbourne đã cho ngày mưa ngày nắng,
Cũng như là sáng nắng chiều mưa,
Những khi ngày có bốn mùa...
Xuân đông thu hạ ... múa đùa với tôi!
Ảnh fb.bxl.
Cảm ơn qua những ngữ cảnh tuyệt vời,
Cho đầy xúc cảm xúi giục người luyến lưu,
Thú đam mê chất liệu hương sắc lạ lẫm tối ưu,
Miệt mài thức ngủ đứng ngồi trông mong...
40 năm với nó, Melbourne!

Google dịch:

Thank you Melbourne for rainy days and sunny days,
Just like sunny mornings and rainy afternoons,
When there are four seasons in a day...
Spring, winter, autumn, summer... dance and play with me!
Thanks for the great context,
Filled with emotions that tempt people to linger,
Passionate about unique flavors and textures,
Tired of waking up, sitting, waiting...
40 years at it, Melbourne!