Thứ Hai, tháng 1 01, 2024

* Nhầm

 Màu nắng đầu năm 
có khác gì?
Melbourne 
giữa mùa hạ khác chi?
Năng lượng gia tăng 
nguồn sống mới!
Ngẫm nghĩ hoài 
nhầm lỡ vần thi!
Ảnh fb.