Chủ Nhật, tháng 1 14, 2024

* Nghỉ hưu

 Thời gian 
mặc nó thời gian,
Để tâm chi đến
chuốc ngàn lo âu.
Hưu trí rồi 
chậm rãi thôi,
Thể dục, thức ngủ, 
đứng ngồi, đến đi.
Ảnh Đồng Lê
Cà phê, trà, rượu … 
có thì,
Không vội chẳng vã 
như khi đi làm.
Bữa ăn 
tận hưởng thời gian,
Không muộn không trễ 
hết còn chẳng lo.
Hưu bổng 
nhiều ít trong kho,
Biết vừa biết đủ 
món quà cần lao.
Không tham lam nữa 
lao đao,
Thời gian 
cũng vứt qua rào sân si.
Giữ tâm 
an thiện nghiệp vì …
Đôi câu luận cảnh 
vô vi mát lòng.
Thiên nhiên 
chất liệu trong lành,
Yêu hòa, mến thuận, 
quý tình, thương hoa.
Và thơ
hòa điệu Si-Lo!(*)

(*) Vũ điệu nhạc chậm Slow.
*****
Google Dịch là (đang học sử dụng có thể chưa chuẩn...).
Time
wears its time,
Pay no attention
causing thousands of worries.
Retired
slowly,
Exercise, sleep,
stand, sit, come and go.
Coffee, tea, wine…
yes then,
No hurry, no rush
like when going to work.
Meals
enjoy the time,
Not late or late
don't even worry.
Superannuation is 
more or less in stock,
Knowing just enough
the gift of hard work.
No more greed
struggling,
Time
also throws it over the fence of anger and ignorance.
Keep your mind
good karma because…
Couple of argumentative sentences
indifferently pleasing.
Nature
fresh material,
Love peace, love harmony,
  cherish love, love flowers.
And poetry
Si-Lo harmony!(*)

(*) Slow music dance Slow.