Thứ Tư, tháng 1 31, 2024

* Tết đến nơi

 Tết đến nơi rồi 
tớ về thôi,
Sài Gòn, 
với Úc chẳng xa xôi,
Ảnh Internet 
Nhớ quê nhớ lắm 
nhưng hết thảy,
Xem cõi ta bà 
khác gì…vui!

Google dịch:

Tet is here
I'll be back,
Saigon,
Australia is not far away,
I miss my hometown so much
but all,
See our world
nothing else…fun!