Thứ Hai, tháng 1 29, 2024

* Ngỡ xưa và nay

 Xưa xuống thuyền 
trốn ra biển vượt biên,
Nay lên tàu ra biển 
bỏ nhiễu phiền trôi xa,
Có thể đời còn nhiều lắm 
các thể loại hoan ca,
Chuỗi du dương trầm bỗng ấy 
giao hoà được nhau?
Ảnh fb.
Tuy đoạn kết 
không sao ăn nhập khúc dạo đầu,
Mang nhiều nghịch lý 
thảm sâu khôn cùng,
Như đất trời 
có lúc bão mùng,
Có khi trong sáng 
vô cùng dễ thương.
Chúc mừng nhau 
mình những đôi uyên ương …
Xuống lên 
giữa cõi bất tường khánh an.
Xưa và nay 
tuy có khác và lắm bẽ bàng,
Nhưng sau ảo ảnh 
thức tràn về tâm, 
Bao nhiêu tưởng 
bấy nhiêu mê lầm,
Qua cơn sóng dữ 
biển ngập cồn đất nông.

Google dịch:

Once got off the boat
escape to the sea and cross the border,
Now board the ship and go to sea
Let your troubles drift away,
Maybe there's still a lot of life left
genres of joyous songs,
That series of melodious and deep tones
reconcile each other?
Although the ending
It's okay to fit into the prelude,
Brings many paradoxes
infinitely deep carpet,
Like heaven and earth
sometimes there is a storm,
Sometimes pure
extremely cute.
Congratulations to each other
We are lovebirds...
Down up
in the middle of an uncertain world.
Past and present
Although it's different and very embarrassing,
But after the illusion
Consciousness overflows into the mind,
How many thoughts
so much confusion,
Through the fierce waves
The sea is flooded with shallow dunes.