Thứ Hai, tháng 1 29, 2024

* Thân Tình 2 tất niên

Tất niên lắm 
lấy gì làm vui?
Mình trong nhóm bạn 
áo rằn ri yêu đời,
Chiều cuối tuần 
cho nhau phút thảnh thơi,
Cười cười nói nói 
như thời trẻ trung!
Ảnh Lily
Bia rượu bao nhiêu 
chẳng hay cùng…
Bên triền nghiêng ngã 
vẫn chung ly đầy,
Rằng ngây lâu lắm 
mới được ngất ngây,
Tết rồi, tết nữa, bên này … 
bên kia!
Đợi giao thừa…
ly nữa được chưa?

Google dịch:

Friendship Group 2.
Very old
What's fun?
I'm in a group of friends
camo shirt love life,
Weekend afternoon
give each other a moment of leisure,
Laughing and talking
like youth!
How much beer and alcohol?
not good at all…
The side slopes and falls
still sharing a full glass,
That's how long it takes
just been ecstatic,
It's Tet, it's Tet again, over here...
across!
Waiting for New Year's Eve...
Can I have another glass?