Thứ Ba, tháng 1 02, 2024

* Trung đạo

 Trung đạo 
là lối đi như đúng nhất,
Nhưng giữa tử-sinh 
không có cõi nửa vời.
Sống hay không sống thể 
chỉ một thôi,
Vốn không do tự chọn, 
thế ai người ban cho,
Ảnh fb

Tự nhiên tánh “sống” nó vậy mà…
Bao nhiêu pháp tạng 
dung hòa nên chương.
Trước cái khổ 
Ngài dạy ta diệt khổ,
Bởi nhầm đường 
quen chấp ngã trường tồn,
Sự thật 
là không tồn tại với thời gian,
Sinh, tựu, hoại, diệt…
vô thường vây quanh!