Thứ Tư, tháng 1 17, 2024

* Mưa giữa hạ

 Mùa hạ ngập tràn nắng,
Melbourne đẹp lạ lùng,
Chẳng hanh gay gắt tính,
Cho nhau phúc hạnh thông...
Đã là hạ hôm qua!
Ảnh fb.bxl 
Sáng nay mưa rỉ rả,
Chưa dừng cuộc đêm qua,
Mái hiên dàn nhạc nhẹ,
Tí ta tí tách hoà,
Gió đưa trĩu tàn hoa!

Khoác áo mưa ra phố,
Nơi cà phê hẹn hò,
Nhặt đôi câu Bát Nhã,
Tâm kinh đã thuộc chưa?
Lỗi đâu phải vì mưa!

Mưa loanh quanh giữa hạ,
Cho mình ngon giấc trưa,
Chăn mỏng hờ hững đắp,
Ừ hé vài câu thơ!
An nhiên chuyện dài mưa.

Hạ nơi đây là vậy...
Không bầy đàn hơn thua,
Nắng nơi đây là vậy...
Mây như bụi khói đùa,
Mưa nơi đây cũng vậy...
----
Dịch by Google:

Summer is full of sunshine,
Melbourne is strangely beautiful,
Not harsh,
Give each other happiness through...
It was summer yesterday!

This morning it rained heavily,
Didn't stop last night,
Light orchestra awning,
Little by little, we separate,
The wind carries the ashes of flowers!

Put on a raincoat and go out into the street,
Coffee date place,
Pick up a couple of words about Prajna,
Have you memorized the Heart Sutra yet?
It's not the rain's fault!

It rains in the middle of summer,
Give me a good afternoon nap,
The thin blanket was loosely covered,
Yes, here are a few verses!
Peaceful, long story in the rain.

That's how it is here...
Don't herd or lose,
It's sunny here...
Clouds are like dust and smoke,
It's the same with rain here...