Thứ Bảy, tháng 1 20, 2024

* Hận Hoàng Sa

 Tâm can
nung nóng oán hờn,
Nghìn đời dân Việt cưu
mang... mối thù.
Hoạ đao binh 
có muốn đâu?
Nhưng với giặc Tàu 
quyết tử 
nghìn năm!
Ảnh Internet 
Một nửa thế kỷ 
lặng câm,
Hoàng Sa 
tủi nhục, âm thầm, xiết bao.
Sóng gầm, mưa táp, 
gió xao,
Chờ mong ngày đến 
lòng nào bỏ lơ...
Cơ đồ 
biển đảo 
cơ đồ!

Google dịch:

Hate
burning with anger
Thousands of lives of Vietnamese people
still hate.
Painted sword soldiers
do you want?
But with the Chinese enemy
fight until die
thousand years!
Half a century
silent,
Hoang Sa
humiliated, silently, so much.
Roaring waves, pounding rain,
the wind stirs,
Waiting for the day to come
no heart to ignore...
Plan
Sea Island
you guys!