Thứ Tư, tháng 9 22, 2021

* Động đất

 Đất đai rung động khắp một vùng,
3 bang cùng chịu hoạn nạn chung,
Trung tâm địa chấn trên đất Vic.
Độ richter ghi 6 chấm không!
Ảnh 7News
Melbourne yên ổn thấy vui mừng,
Tổn thất thế này tính bằng không,
Vài ba mái đổ tường nhà cũ,
Đường lằn trầy sướt chút như không!
Dịch bệnh thiên tai đến lúc này,
Khổ người khó của ắp nợ vay,
Giặc ngoài gây hấn cơ xâm lược,
Tài khí hạt nhân thiết lập ngay!