Thứ Bảy, tháng 9 18, 2021

* Thăng bằng

 Thuở mới sinh 
lo đường đi đứng,
Khi lớn dần
chăm chuyện đứng đi,
Được gì nhận lấy 
tham gì…
Thành Tựu Hoại Diệt
có chi ưu phiền!
Ảnh Internet.
Giữa Ta Bà
triền miên sóng gió,
Kiếp chúng sinh 
muôn vạn nhục hình,
Giữ sao 
tâm được an bình,
Thấy đạo rõ pháp 
giác linh Niết Bàn!