Thứ Tư, tháng 9 01, 2021

* Ngày đầu mùa Xuân 2021

 Đầu xuân 
không phải đầu năm,
Thích gì nói nấy 
chẳng cần xa xôi.
Victoria 
120 ca mới rồi,
Ảnh Internet 
Chẳng vui gì hết 
dẫu trời nắng trong.
Xuân tôi 
Xuân vốn tự lòng!

Biết nói gì 
với người thân?
Trong ngoài Tàu Cộng
tấn công liên hồi.
Biển Đông 
chế thêm luật chơi,
Thực thi trình báo 
phi thời chủ nhân?
Dịch Vũ Hán 
cứ nặng dần…

Happy Happy September!
Season changed 
Spring flowers blossom everywhere beautifully
On our land and human soul,
But people are still being sorowed,
Caused by Coronavirus!