Thứ Ba, tháng 9 21, 2021

* Hoa táo

 Hàng táo đực (*)
trổ hoa quả đẹp,
Trước hiên nhà trắng rực 
xóm tôi,
Ảnh fb bxl.
Ở nhà lánh dịch 
lệnh rồi,
Còn hơn tháng nữa…
đến hồi tự do?
Ai biết được 
lòng mấy Co?(**)

(*) Mình gọi là táo đực vì giống này có nhiều hoa đẹp nhưng không đậu quả.
(**)CoVid 19 biến dạng phức tạp.