Thứ Sáu, tháng 8 04, 2023

* La Hai say

Tri thức 
trau dồi nữa chi đâu,
Quảnh xỉn … cơn say 
nhão thật rồi,
Ảnh bxl
Tuôn cháy dăm câu 
không đối chất,
Ma Người Tiên Thánh …
thú tiêu giao!
Nước biếc non xanh 
dạ anh hào,
Vùi sâu 
cơn lốc chảy về đâu,
Cố nhân vinh nhục là hư ảnh,
Say! 
Vẫy là xong tự lúc nào…