Thứ Tư, tháng 8 16, 2023

* Cứ vẫn thế

 Mẹ biết 
tôi sắp sửa lại ra Phù Cát (*),
Lo điểm tâm, 
sửa soạn y phục chụp hình,
Bà nhớ nhiều 
với nguyên một lộ trình,
Tôi, Viêt Nam và Úc, 
Melbourne-Quy Nhơn.
Năm nào cũng vậy 
đã trở nên quen,
Ảnh Đinh Văn Minh.
Rày đây mai đó 
như chim giang hồ,
Tôi chỉ còn 
có mẹ và thơ,
Bao thân thuộc nhất 
dần giờ vắng xa...
Quá quen 
cuộc sống bôn ba,
Chia ly sum họp 
chẳng qua…thế rồi!

(*) Phi trường chính của TP. Quy Nhơn.