Thứ Ba, tháng 8 08, 2023

* Thăng bằng

 Thăng bằng là vốn quý,
Chân tiến lui vững vàng,
Thân thường trong ổn định,
Tâm lý không hoang mang,
Bình an trong chánh niệm!
Ảnh Internet 

Thăng bằng là tài sản,
Của Thượng Đế hằng ban,
Cho muôn loài vạn vật,
Giữa thế giới nhiễu nhương,
Trật tự từ lầm than!

Thăng bằng trong tâm trí,
và sinh lý nhịp nhàng,
Tham sân si mạng nghi,
Hạnh phúc từ bất an,
Thiền định cổng thiên đàng.

Từ em đến rồi đi,
Ngụp lặn trong tình si,
Chênh vênh và nghiêng ngửa,
Tĩnh táo từng phút giây,
Giữ thăng bằng bước đi…

Thăng bằng là vốn quý,
Chân tiến lui vững vàng,
Thân thường trong ổn định,
Tâm lý không hoang mang,
Bình an trong chánh niệm!