Thứ Ba, tháng 8 01, 2023

* Giữ gìn

 Người khoe được chức quan to,
Nhà cao cửa rộng của kho bạc vàng.
Người khoe con cháu cả đàn, 
Thông minh đỉnh đạt xóm làng ngợi khen.
Ảnh Bạch Xuân Thảo.
Mình thì trí rỗng mọn hèn,
Không nhiều xe ngựa không màng ngựa xe.
Quanh đời còn lắm u mê,
Sớm lùi một bước trở về an tâm.
Trên đầu tóc đã hoa râm, 
Kệ người dung tục mong tầm hương thơm. 
Mình về rửa bát thổi cơm, 
Luột rau, kho cá chăm nôm mẹ già.
Lập bàn thờ kính ông bà, 
Cung cách cúng bái ơn cha nghĩa thầy.
Truyền giao cháu chắt điều này, 
Giữ đức làm trọng sống ngay thảo hiền.
Đời... lắm nghịch cảnh ngã nghiêng,
Gìn đức làm gốc đó miền bồng lai.
Chớ cậy quyền chớ ỷ tài,
Đức kia tồn tại mãi hoài nghìn năm! 
Sáng soi tựa ánh trăng rằm...