Thứ Sáu, tháng 8 18, 2023

* Tàn tạ

 Của tạo hóa ban cho gì 
ta có được,
Huỷ hoại dần 
qua cửa ngỏ của  thời gian,
Cuộc truy hoan 
đổi năng lượng sống còn,
Rồi chuẩn mực 
không thể còn theo chuẩn mực,
Ảnh fb Nguyễn…
Là cạn kiệt 
những gì theo sinh diệt,
Luật vô thường 
vạn thể có đâu sai,
Dung nhan em 
nghi ngại tàn tạ ngày mai,
Thì gì nữa ở ta 
có đáng gì gìn giữ!