Thứ Sáu, tháng 12 18, 2020

* Lăng xăng

Xưa đi làm 
vội vã
tự mình lái lấy,
Nay nghỉ rồi 
có tài xế lái xe cho,
Ảnh Xóm Braybrook.
Ừ già 
chẳng có của kho,
Đóng thuế tích phước 
xã hội lo công bằng.
Không còn gì
phải trái...lăng xăng.