Thứ Năm, tháng 12 24, 2020

* Đêm Chúa Giáng Sinh 2020

 Con quỳ lạy Chúa 
Chúa ơi,
Bao nhiêu ơn phước 
từ Ngài Giáng Sinh.
Đấng cứu rỗi 
vì chúng sanh, 

Ảnh Ngô Chương.
Sống trong tội lỗi 
vô tình cuồng si.
Kiếp nạn tội đồ 
hy sinh!

Con xưng tụng 
các điều răn,
Trật tự trong cõi 
Đấng hằng xót thương.
Chở che sự sống 
muôn phương,
Từ bi bác ái 
Đấng thường dựng nên.
Đời đời mãi mãi 
vững bền!

Con quỳ lạy 
Thượng Đế ơi,
Bao nhiêu ân điển 
từ Ngài quyền năng.
Những mầu nhiệm 
qua tháng năm,
Sinh trụ hoại diệt, 
vinh thăng suy trầm.
Tạo dựng 
nên đạo công bằng...

(*) Ảnh tập thể cũ của 2 năm trước trong vũ trường NC Maribyrnong!