Thứ Hai, tháng 12 14, 2020

* Ti Vi

 Đường dây antenna bị hỏng,
3 ngày qua không có TV,
Mình như kẻ điếc người mù,
Không tin tức nóng, 
movies không hình!
Fb,bxl
Đã quen dịch vụ văn minh,
Vắng đi như cõi tâm linh vô hồn.
Như người tình nhớ môi hôn,
Tôi nhớ màn ảnh ruột cồn cào mong...
TV người bạn trung thành!