Thứ Sáu, tháng 12 04, 2020

* Qua chưa Covid 19

 Mừng quá tối nay 
được đi chơi,
Không còn ngăn trở 
bởi Covid,
Victoria đã 
35 ngày lành lặn,
Nhớ bạn tìm nhau 
lắm bồi hồi!
Ảnh The  Age 
Mừng quá tối nay 
lại vũ trường,
Gần một năm qua 
giấu chân buồn,
Phát Nam (*) tiếng nhạc 
lời thỏ thẻ,
Được dịp sum vầy 
thỏa nhớ thương!

Vui vầy cần kíp 
các bạn ơi,
Nhưng thận trọng nghen 
khoảng cách rời,
Covid còn ẩn 
tàng đâu đó,
Kẻo chúng cựa mình 
khổ hơn thôi!

Hy vọng 
Covid sẽ tàn phai,
Cho người bốn biển 
mãi lâu dài,
Cùng nhau 
chung niềm vui tồn tại,
Trên một địa cầu 
một thiên thai!

(*) Nhà hàng Vũ trường Phát Nam, tại St. Albans.