Thứ Sáu, tháng 12 11, 2020

* SUMO 19

 Càng lớn càng khôn,
SUMO không thích ở trong chuồng,
Có dịp ra ngoài là chạy luôn,
Tự do quý hiếm khi tìm được,
Không có người kịp giữ nó bương.
Ảnh Nicole Bạch.
Đôi khi không muốn bị quấy rầy,
Hay là không chịu bị đùa dai,
SUMO buộc phải vào trong đó,
Không gian im trả lại bên ngoài...
Làm sao cho nó tự vào trong,
Như lúc ra ngoài như nó mong,
SUMO sẽ chẳng hờn hay dỗi,
Và giữ tâm từ ái một lòng...
Hai đứa cháu tôi sắp kế vừa,
Nướng khúc xương gà SUMO ưa,
Đặt xa trong vách trong chuồng nó,
SUMO vào vồ giữ thứ mình ưa...
Thì cánh cổng kia khép kín rồi,
SUMO đã trúng kế ... há mình vui,
Nó buồn chợt biết điều chi đó,
Bỏ khúc xương rời chẳng muốn xơi!
....