Thứ Bảy, tháng 12 12, 2020

* Nhuộm tóc

 Mới nhuộm tóc nè coi được không?
Có phải trẻ đi hơn nhiều lần,
Nhìn quanh dáng dấp y như vậy...
... mà trong tâm ý cảm thuận phong!
Fb,bxl.
Mới cắt tóc rồi kiểu đàn ông,
Bằng hữu xa gần nhận ra không?
Tuy mình bản tánh hơi nhu nhược,
... mà vẫn mong người gọi đàn ông!
Lâu lâu làm khác chút lấy vui,
Cho đỡ tủi thân tuổi xế chiều,
Chẳng cô nào muốn vương của nợ,
Để một mình ta cảm sụt sùi!
Có khi để trắng phích cho vui,
Nếu có vết đen bởi vì ruồi,
Để dơ lười tắm nên bướm đậu,
Thế mà chẳng mùi nào là vị của tôi!