Thứ Hai, tháng 12 21, 2020

* Giỗ ông Cố

Tre dẫu có tàn,
Măng sẽ đâm chồi nảy mọc,
Kế thừa gìn giữ phong tục tập quán,
Cũng là giữ gìn cái đạo của gia đình 
cái văn hoá của dân tộc!
Fb. Ảnh Vía Wifi Camera.
Tục thờ cúng ông bà Tổ tiên 
có tự ngàn đời 
xưa nay vẫn vậy 
không hề mang lấy sự phân biệt nào 
như trong tôn giáo, chính trị, danh lộc, giới tính...
Bài luận lý bất thành văn!
Lơ là, bỏ qua, thiếu bổn phận 
đều bị coi là phường vô đạo!