Thứ Hai, tháng 4 26, 2021

* AstraZenica

 Cuối cùng rồi 
em (*) cũng đến với tôi,
Yêu thương chia sẻ 
phận người khổ đau,
Ảnh fb bxl.
Mai này 
ta luôn có nhau,
Em như Bồ Tát 
nhiệm mầu hiển linh.
Bao dung 
cứu độ nhân sinh!

(*) AstraZenica.