Thứ Ba, tháng 4 27, 2021

* Mần

 Hôm nay mần nữa nha ông!
Covid kệ nó vẫn không nhiễu gì.
Chút hơi tàn giữ làm chi,
Trước sau rồi cũng vô vi thôi mà.
Ảnh Internet 
Của tổ tiên trả ông bà!
Sinh sản gì nữa đâu mà ông lo.
Mình mần xả láng ông nha...
Trời cao địa phủ nhiều pha tuyệt vời.
Nhưng đâu giống kiểu của tôi...
Kinh nghiệm tích lũy từ thời gặp ông.
Tàu, Nhật, Ấn, Mỹ... một rừng,
Chúng luôn cập nhật vào trong nước mình.
Học hoài vẫn rối chữ Tình,
Sao ông không nhớ hồi mình mới yêu.
Ông phỉnh tôi mần đủ điều,
Bây giờ ông lại xìu xìu thế kia.
Can đảm lên hi! mình dìa!