Thứ Bảy, tháng 4 10, 2021

* VN nợ

Xem tổng quát liệt kê,
Những vùng miền thất thoát,
Không ai còn phân bua,
Tại sao Việt Nam nghèo...
...và bất công dẻo đeo.
Ảnh Mod. Internet.
Bàng quan như vô tâm,
lơ đễnh và lặng câm,
như trăm triệu người khác,
tôi thẫn thờ trầm ngầm,
Mặc cho phường súc sinh.
Tham lam lắm tội tình,
Đất nước càng điêu linh,
Dân tộc không của mình,
Nội xâm cứ tung hoành,
Giặc ngoài càng lấn nhanh!