Thứ Sáu, tháng 4 02, 2021

* Leeds

 ...Đến lúc khô cùng 
lá 
lìa thân,
Năng lượng vay đâu 
trả về
dần,
Ảnh Lý Thừa Nghiệp.
Tâm nghiêng tướng ngã 
chi
hư thực,
Sinh diệt không cùng 
tỉ 
phong vân!