Thứ Hai, tháng 4 12, 2021

* Chớm đông

Trời chuyển mưa
vài hôm nay,
Melbourne trở lạnh
gió mây khác thường.
Đông sắp về
lá trên đường,
Tả tơi vung vãi
xua đàn Hải âu.(*)
Rã rời mỏi cánh
về đâu?
Ảnh fb bxl.
(*) Đã hơn 20 năm qua một đội ngũ không ít nhân viên kỹ thuật người Việt làm việc tại Australia Ericson Ltd. đã tản hàng... mỗi người một nơi (có số đã yên nghỉ.).
Thỉnh thoảng gặp lại nhau tại Footscray.